Förhandla samarbeta och styra


Den som vill förändra samhället behöver både ett övergripande program och en plan för att genomföra det bit för bit när tillfälle ges. Av olika skäl är det aldrig möjligt att genomföra ett helt politiskt program på en gång därför är det viktigt att prioritera vad som är viktigast att genomföra men också att ta hänsyn till vad som är möjligt att genomföra vid varje givet tillfälle. Vad som går att genomföra avgörs bland annat av vilken kommun man arbetar i vilka som är förtroendevalda, tidpunkt i mandatperioden och vad de andra partierna i samarbetet vill.


Demokrati kräver struktur

Om vi som parti vill involvera fler i den demokratiska processen är det viktigt att vi har strukturer för hur påverkan ska kunna ske, vilka delar och frågor som vi kan påverka genom politiska beslut, vilka de viktiga styrdokumenten är och hur vi kan förändra dessa.

Relationer i partiet

Partiorganisationen och den politiska organisationen behöver så klart också samarbeta för att kunna driva grön politik engagera sina medlemmar och politiker.

Planera vilken politik som ska genomföras

Planera vilken politik som ska genomföras och hur. Utgå från de politiska dokument som fastställts av partiet redan tidigare och prioritera max 10 frågor som ni vill genomföra under mandatperioden.

Kontakt med omvärlden

Att vara politiker är på många sätt att kunna hantera relationer. Det som du gör som politiker gör du i relation till många andra grupper och arenor. Ibland är det olika regler för hur du kan uppträda i olika av dessa sammanhang. 

Relationer till andra politiska partier

Som politiskt parti kan man antingen ingå i ett politiskt samarbete som styr landet, regionen eller kommunen. eller vara i opposition. 

Relationer till tjänstemän

Den beslutade politiken genomförs av tjänstemän. Deras uppgift är att genomföra det som politikerna beslutat tillsammans.

Relationer till organisationer och företag

Relationer till organisationer och företag är viktiga ur flera aspekter och därför bra om ni har ett medvetet arbete kring.

Mandatperiodens arbete under fyra år

En mandatperiod går väldigt fort, i synnerhet om man sitter i majoritet. Ju mer förberedd ni som parti/grupp är när valet är över desto större är möjligheterna att påverka och om fyra år kunna visa på resultat. En mandatperiod kan “tematiskt” delas upp i två perioder. 

Den första perioden är den där vi som parti och du som förtroendevald lägger större fokus vid valet/valrörelsen. 

Den andra perioden är kort och gott tiden däremellan. Det är då det är dags för “verkstad”, d.v.s. det är då vi har möjlighet att fokusera 100 % på att genomföra det vi gick till val på.

Läs mer: Om vad som kan göras när under mandatperioden