Politik

Nyheter och rapporter från Kommun- och Landstingskommittén och SKL-gruppen. Aktuella frågor.


Regionindelning

Vad händer från 2015 kring regionfrågan? I juli 2015 tillsatte regeringen en indelningskommitté med Barbro Holmberg, ordförande och Kent Johansson, vice ordförande, som ska föreslå en ny läns- och landstingsindelning. Förslaget kommer att innebära att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting.  Läs mer här.


Nästa möte i SKL-gruppen

20-21 januari

Tidigare möten i SKL

17-18 december

25-26 november

21-22 oktober

23-24 september
SKL behandlade förslaget till gemensamt ansvar för mottagandet av nyanlända, och formulerade bland annat det här:

"Mot bakgrund av den aktuella situationen i asyl- och flyktingmottagandet anser dock SKL att en lagstiftning om mottagande av nyanlända kan vara motiverad, under förutsättning att den tidsbegränsas till högst 3 år, att den åtföljs av ett statligt ekonomiskt stöd som ger kommuner full kostnadstäckning för mottagandet och hänsyn tas till asylmottagande och självbosatta."

Miljöpartiet ville egentligen inte ha med skrivningen om tidsbegränsningen, men gick med på det för att få en bred majoritet. Det är dock bra att ett förslag om begränsning av EBO inte kom med i remissvaret.
Hela svaret från SKL finns på den här sidan, Remisser SKL.

26-27 augusti 2015
Juridiskt kön (SOU 2014:91) SKL tillstyrker förslaget om att sänka åldersgränsen från 18 år till 15 år för personer att ansöka om ändring av av juridiskt kön.
Ny läkarutbildning (SOU 2013:15) SKL anser att det krävs mer utredning och att AT-tjänstgöring inte ska upphöra.

22-23 april 2015
I sjukvårdsdelegationen lades följande reservation med anledning av Läkemedelsverketsredovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel.

För oss i Miljöpartiet är patientsäkerhet huvudfokus.  Alla har rätt till en individuell vård med en tvärprofessionellt utformad vårdplan utifrån olika perspektiv. 

Det framgår i läkemedelsverkets rapport att traditionella växtbaserade läkemedel (G) sedan 2004 har kravet på dokumenterad medicinsk användning under minst 30 år tillämpats istället för krav på vetenskapliga effektstudier (kliniska prövningar). Det finns betydande erfarenhet av att tillämpa ett sådant effektneutralt krav både i Sverige och gemensamt inom EU.

Vi yrkade att SKL skulle tillstyrka alternativ 4 som har generell indikation till skillnad mot alternativ 2. Det är mer rimligt med tanke på att det bygger på att visa ett preparats medicinska användning under 30 år snarare än en viss effekt. Dessutom är alternativ 4 det som skulle påverka sjukvården minst, samtidigt som en nödvändig reglering skulle komma till stånd.

Läkemedelsverket skriver i rapporten ”Påverkan på den konventionella sjukvården kan genom alternativ 4 förväntas bli relativt liten därför att produkterna antingen hamnar inom egenvårdsområdet, eller receptbeläggs och används av ett litet antal läkare med erfarenhet inom antroposofin/homeopatin”.

Av läkemedelsverkets rapport framgår vidare ”Ett effektneutralt krav på långvarig medicinsk användning överensstämmer väl med möjligheten att införa eller behålla särskilda bestämmelser för prekliniska studier och kliniska prövningar som beskrivs i artikel 16.2. Den långvariga medicinska användningen får då ersätta kraven på vetenskapligt visad effekt. I regelverket för traditionella växtbaserade läkemedel finns dessutom förutsättningar att säkerställa en acceptabel grad av patientsäkerhet. Mot denna bakgrund är det lämpligt att använda regleringen av traditionella växtbaserade läkemedel som grundläggande princip för ett svenskt införlivande av artikel 16.2. Om resultat av kliniska prövningar finns tillgängliga ska dessa redovisas och värderas i ansökan med avseende på klinisk säkerhet”.

Med ovanstående som grund ansåg Miljöpartiet att alternativ 4 är den modell som sjukvårdsdelegationen borde förordat. Det alternativ som delegationen valde riskerar att öka importen av homeopatiska läkemedel, vilket vore patientosäkert.


17 oktober 2014
Mp lade en reservation tillsammans med V rörande transporter med tyngre fordon.

I förslaget till yttrande föreslås att SKL ska ställa sig positivt till Trafikverkets utredningsförslag att införa ett vägnät för 74-tonsfordon. Likaså föreslås att SKL ska tillstyrka Transportstyrelsens utredningsförslag att öppna upp möjligheten för fordonståg som är längre än 25,25 meter.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkar avslag på bägge förslagen med följande motiv.

- Att tillåta tyngre och längre fordon motverkar miljö- och klimatmålen. Tyngre och längre fordon på vägnätet syftar till billigare transporter vilket kommer att ge transporter på vägnätet än större konkurrensfördelar i jämförelse med de miljövänligare transportslagen på järnväg och sjöfart. Möjligheten att ställa om till mera hållbara godstransporter försämras.

- Slitaget på vägnätet kommer att öka vilket ger högre driftskostnader. Det medför också en negativ miljö- och klimatpåverkan då såväl betong som asfalt har negativ påverkan på miljön och klimatet. De samhällsekonomiska konsekvenserna är inte tillräcklig belysta. Den stipulerade kostnaden för förstärkning av befintliga vägar omfattar inte det långsiktiga vägunderhållet vid en ökad belastning.

- I Trafikverkets utredning påtalas att det krävs investeringsmedel för att bl.a. förstärka brokonstruktioner. Därutöver påpekas det i SKLs tjänsteskrivelse att Trafikverket inte tillräckligt utrett ”last mile” vilket riskerar betyda stora kommunala kostnader då hamnar, terminaler och lager vanligtvis har kommunalt väghållaransvar.  Alternativa lösningar är inte belysta. En sådan kunde vara att säkra en fungerande miljöanpassad matartrafik till en utbyggd järnväg med större kapacitet för godstransporter.

- Det är uppenbart att trafiksäkerheten riskerar försämras med tyngre och längre fordon.


Reservation med V rörande storslagen fjällmiljö: 
Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot styrelsen beslut att SKL i sitt yttrandet inte anse att Sametinget i sin myndighetsutövning inte vara en myndighet med miljöansvar. Åtta nationella myndigheter är tilldelade ett eller flera av de 16 miljökvalitetsmålen. Sjutton andra myndigheter verkar inom sina områden för miljökvalitetsmålen. Att då inte ge den förvaltningsmyndighet inom bl.a. Rennäringensområde som faktiskt är en av grunderna för att t.e.x. Laponia har blivit utsett som världsarvsområde samma möjlighet till uppföljning och utvärdering är en allvarlig diskriminering av det urfolk som lever och verkar i fjällområdet!

14 maj
(SOU 2013:84) Fossilfrihet på väg
(SOU 2014:2) Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten
Hemställan till Miljödepartementet om förbättrade förutsättningar för klimatanpassning  av Sverige


Intressanta rapporter och andra underlag
Länstransportplanerna
Som en del av den nationella åtgärdsplaneringen ska länstransportplanerna omförhandlas.
I samband med detta har Miljöpartiet regionalt stora möjligheter att påverka. Inte minst genom att kräva omprioritering av den befintliga planen, till förmån för satsningar på cykel och kollektivtrafik. Näringsdepartementet har gett besked om att sådana omprioriteringar är möjliga.

Rapport om e-hälsa
Miljöpartister i Landstingen (MIL) har tagit fram en rapport om e-hälsa. Rapporten hittar du här.
                 


Nyheter från SKL

RSS FeedUnderordnade sidor (1): Regionindelning