Politik‎ > ‎

Regionindelning

Vad händer från 2015 kring regionfrågan?

I juli 2015 tillsatte regeringen en indelningskommitté med Barbro Holmberg, ordförande och Kent Johansson, vice ordförande, som ska föreslå en ny läns- och landstingsindelning. Förslaget kommer att innebära att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting. 

Representanter från landsting och regioner

Kommittén kommer att hämta in synpunkter på en ny regionindelningen från bland annat landsting, kommuner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter samt SKL. SKL kommer under hösten att bilda en nationell referensgrupp till vilken landsting och regioner i varje län utser tre kontaktpersoner. Den första diskussionen med indelningskommittén äger rum 21 oktober.

Miljöpartiets kontaktperson i styrelsen för SKL är Karin Thomasson, karin.thomasson@mp.se

Tidplan

Kommittén ska senast den 29 februari 2016 till regeringen lämna en delredovisning som innefattar en lägesbeskrivning av dialogen med berörda parter, förslag på den fortsatta processen och en redogörelse för behovet av eventuella kompletteringar av uppdraget. Kommittén ska lämna en motsvarande delredovisning senast den 31 januari 2017. Om kommittén finner att det är möjligt att genomföra en eller flera indelningsändringar som kan träda i kraft den 1 januari 2019 ska kommittén lämna ett delbetänkande senast den 30 juni 2016.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2017.
Kommitténs direktiv finns att läsa här:

Det viktigaste är att ni som är aktiva ute i kommuner, landsting och regioner ser till att finnas med i de arbetsgrupper som bildas lokalt. Förra gången regionbildning diskuterades så var det partierna som ägde frågan, nu är det landsting och regioner.
Miljöpartiet har stött SKL i strävan efter att bilda färre och större regioner. 
I Miljöpartiets valmanifest inför valet 2014 skrev vi så här:
Beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Därför vill vi flytta mer makt från staten till regional nivå. Vi vill bilda  direktvalda regioner med utvecklingsansvar, i hela Sverige.