Arbetsordning för Kommun- och landstingskommittén

Arbetsordning gällande 2015-2018

Arbetsordning för Miljöpartiets kommitté – Miljöpartister i Landsting och Kommuner (MIL/MIK) 2015-2018

§1 Namn

Kommun- och Landstingskommittén (KL-kommittén)

§2 Ändamål

Ändamålet med KL-kommittén är att:

2.1 stödja och stärka Miljöpartiets förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner.

2.2 företräda den regionala och lokala nivån i dialog med riksorganisationen, riksdagsgrupp och partistyrelse, samt finna former för ökad samverkan mellan de olika nivåerna i partiet.

2.3 utgöra den organisatoriska grunden för miljöpartiets arbete i SKL – Sveriges Kommuner och Landsting.

2.4 vara en samverkanspartner i planeringen och utförande av partigemensamma arrangemang som tex Kommun- och landstingsdagar, aktiviteter i Almedalen, kampanjer, utbildningar mm.

2.5 bidra till partiets utveckling av kommun och landstingspolitik.

§3 Organisation

3.1 KL-kommittén utgörs av de självständiga nätverken MIL och MIK:s respektive styrelse/samordningsgrupp.

3.2 Kommittén genomför verksamhetsplanering och budgetarbete samt verksamhetsredovisning enligt plan för riksorganisationens verksamhet.

3.3 De självständiga nätverken MIL och MIK utgör de verkställande organen för den verksamhet som kommittén tillsammans med Partistyrelsen beslutar om.

3.4 Förhållandet till miljöpartiets SKL-grupp regleras förutom i denna arbetsordning också MIL och MIK:s respektive arbetsordningar samt i ”Arbetsordning för valen till SKL”,

§4 Verksamhet

4.1 KL-kommittén lägger fram förslag på nästkommande års verksamhet och budget under hösten och dessa fastställs efter avstämning  gentemot riksorganisationens övriga planer och budget.

4.2 Två kommittémöten per år ska hållas gemensamt med Partistyrelsens Arbetsutskott. Däremellan görs regelbundna avstämningar per telefon av ordförande för MIL, sammankallande för MIK och partikansliets organisationschef.

4.3 Verksamhetsberättelse ska föreläggas och behandlas av kongressen i likhet med övriga kommittéer och organ i riksorganisationen.

4.4 I samband med att verksamhetsplanen beslutas så lämnas också ansökan till Partistyrelsen om förlängning av avtalet som kommitté för nästkommande år.

4.5 Kommittén disponerar genom beslutade verksamhetsplaner och avsatta resurser stöd till verkställighet genom riksorganisationens kanslier.

4.6 MIK och MIL, genom sina samordningsgrupper/styrelser, är självständiga i sina uppdrag utöver de gemensamma verksamheter som Kommittén och Partistyrelsen beslutat om.

§5 Administrativt säte

Riksorganisationens kansli utgör KL-kommitténs administrativa säte.

§6 Ekonomi

6.1 KL-KommitténMiljöpartister i Landsting och Kommuner (MIL/MIK) disponerar det partistöd som utgår från SKL.

6.2 Kommittén beslutar om hur stor andel av stödet som ska finansiera grundläggande verksamhetsstöd från riksorganisationen, för närvarande 40% av medlen från SKL.

6.3 Av de kvarvarande disponibla medlen, efter tjänsteköpet från riksorganisationen, beslutar kommittén om hur stor del som ska gå till respektive Kommittén, MIK och MIL  för gruppernas interna verksamhet, som möten, resor och annat stöd och hur stor del som ska sättas av för finansiering av de verksamheter som tas upp i verksamhetsplanen.

6.4 Alla verksamheter som tas upp i verksamhetsplanen ska också ha en budgeterad kostnad. Verksamheter som även ligger inom ramen för riksorganisationens uppgifter kan också delfinansieras från riksorganisationens budget.

6.5 För partigemensamma arrangemang såsom Kommun- och Landstingsdagarna delas eventuellt överskott mellan partistyrelsen och kommittén med hälften var. Vid eventuellt underskott står partistyrelsen för 60% och kommittén för 40%.