Politisk organisation‎ > ‎SKLgrupp‎ > ‎

SKL-nytt

Rapporter från SKL-gruppen

16-17 november


Miljöpartiets SKL-grupp fick under sina novembermöten 16-17 november besök av riksdagsledamoten Annika Hirvonen som diskuterade jämställda löner och andra jämställdhetsfrågor. Folkhälso-,sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström besökte också gruppen.


Den 18 november tog sedan SKL.s styrelse beslut om ett antal remissyttranden. Bland annat ställde SKL sig positiva till att ett nationellt skogsprogram för Sverige tas fram. I det sammanhanget lyfts också bland annat att strandskyddet bör göras mer rättvist över landet, och att SKL ser positivt på industriellt träbyggande.


I yttrandet över Stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor, bedömer SKL att de förväntade vinsterna med det föreslagna regelverket inte motsvarar det ingrepp i det kommunala självstyret som de medför och yrkar bland annat på att den stadieindelade timplanen istället för en tvingande reglering blir en rekommendation så att de huvudmän som idag har en verksamhet med en mer flexibel timplan ges fortsatt möjlighet att arbeta på detta sätt. På så sätt kan även de huvudmän som har organiserat sina skolor på annat sätt slippa genomföra organisatoriska förändringar utan att det finns behov av sådana. Det gäller till exempel de huvudmän som har skolor för årskurs F-5 respektive 6-9.


Andra yttranden som beslutades om den 18 november handlar om Åldersbedömning tidigare i asylprocessen, Driftsformer för universitetssjukhus (Ds 2016:28), Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29), Hur står det till med den personliga integriteten? En kartläggning av Integritetskommittén (SOU 2016:41), Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:46),

En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32), Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton (SOU 2016:53) och Till sista utposten - en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:54)


7 oktober

Ett remissyttrande handlade om regionfrågan där styrelsen i stort sett ställde sig bakom indelningskommitténs förslag till en ny regional samhällsorganisation men tog inte ställning till den exakta länsindelningen.

Ett annat yttrande handlade om Byggnaders klimatpåverkan och där instämde styrelsen i att det behövs bättre data, verktyg och vägledning för livscykelanalyser vad gäller byggnaders klimatpåverkan och att det är viktigt med aktivt svenskt arbete för gemensamma internationella initiativ och standarder.

I yttrandet över Miljömålsberedningens delbetänkande ställde sig SKL positivt till förslaget till en klimat- och luftvårdsstrategi men anser inte att förslagen om hållbara transporter är tillräckliga för målet om 25 procents reseandel för kollektivtrafik, gång och cykel till 2025. 

SKL ser även positivt på en utveckling av stadsmiljöavtal och ett större utrymme för lokala styrmedel. 

De transportpolitiska målen behöver omfatta klimat och miljö. För att nå målet krävs också kraftigt ändrade beteendemönster och flera nationella styrmedel för att minska biltrafiken. 

SKL ställde sig också positiva till att Barnkonventionen föreslås bli svensk lag. Det är en seger för de rödgröna i SKL.


Alla beslutade yttranden från SKL hittar du under den här länken: http://skl.se/tjanster/omskl/remissyttranden.852.html